Eduskuntavaalit 2023

Kohti yhdenvertaisuutta

HARSO ry:n teemat kevään eduskuntavaaleissa edistävät havinaissairaiden ja -vammaisten yhdenvertaista asemaa yhteiskunnassamme sekä vähentävät harvinaisten kokemaa inhimillistä kärsimystä. Riittävät resurssit ja lainsäädäntö varmistavat harvinaissairaan ja -vammaisen tehokkaan pääsyn diagnosoinnin, hoidon, kuntoutuksen ja muiden palvelujen pariin. On lisäksi tarpeen muistaa, että yhdenvertaisuus on harvinaisen kuuntelemista häntä koskevassa päätöksenteossa ja palvelujen muotoilussa.

Harvinaiset sairaudet ja vammat

Sairaus määritellään harvinaiseksi, jos sitä esiintyy ​korkeintaan viidellä ihmisellä 10 000 ihmistä kohden. Arvion mukaan jopa 400 000 suomalaisella (6-8 % väestöstä) on jokin harvinainen sairaus, vamma, oireyhtymä tai epämuodostuma. Vaikka sairaus tai vamma saattaa olla harvinainen, ne koskettavat silti suoraan tai välillisesti suurta joukkoa suomalaisia.

Harvinaissairaiden ja -vammaisten

ERITYISASEMAN TUNNISTAMINEN JA HUOMIOIMINEN

Sairauden ja vamman harvinaisuudesta johtuvat erityiset tarpeet ja haasteet tulee tunnistaa ja huomioida kaikilla yhteiskuntamme tasoilla ja palveluissa. Edistämme harvinaissairaiden ja -vammaisten yhteiskunnallista asemaa.

Harvinaissairaiden ja -vammaisten

ASEMAA TURVAAVAT RESURSSIT, LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONTA ON SAATAVA KUNTOON

Harvinaissairauksien yksikköjen asema harvinaissairauksien ja -vammojen koordinoivana tahona tulee turvata lainsäädännöllä ja harvinaissairaiden ja -vammaisten kansallisen koordinaation rahoitus tulee vakiinnuttaa, jotta varmistetaan pitkäkestoinen, yli hallituskausien kestävä kehitys.

Lainsäädännön tulee mahdollistaa ja parantaa, ei heikentää harvinaisen asemaa. Harvinaissairaiden ja -vammaisten hoitoa säätelevää lainsäädäntöä tulee myös noudattaa ja valvoa. Näin ei tällä hetkellä tapahdu.

Kuvassa eri väreillä maalattuja ihmisten kämmeniä. Maalatut kämmenet muodostavat värikkään sydämen.
Harvinaissairaiden ja heidän läheistensä eristäytymisen ennaltaehkäisy.

Harvinaissairaiden ja -vammaisten

KOKEMUSTIETO OSAKSI PÄÄTÖKSENTEKOA

Harvinainen on usein tilanteensa paras asiantuntija. Harvinaissairaita ja -vammaisia, heidän läheisiään ja harvinaissairauksien ja -vammojen yhdistyksiä tulee osallistaa ja kuunnella päätöksenteossa.

Harvinaissairaiden ja -vammaisten

PALVELUPOLUT LAITETTAVA KUNTOON

Harvinaisten sairauksien ja vammojen kansallisella koordinaatiolla tulee olla valtakunnallisesti ohjaava rooli harvinaissairaiden ja –vammaisten palvelupolkujen määrittelyssä.

Harvinaissairaan ja -vammaisen palvelupolku on usein mutkikas, monta etappia ja tuntematonta reittiä sisältävä kokonaisuus, jolla on laajoja vaikutuksia harvinaiseen itseensä, lähipiiriin ja yhteiskuntaan. Harvinaissairaalla ja -vammaisella kuntoutuksen tarve vaihtelee. Kuntoutuksen vaikutusta toimintakykyyn arvioitaessa tulee voida käyttää yksilöllistä harkintaa. Harvinaissairas ja -vammainen tarvitsee usein myös moninaisia sosiaalipalveluja. Tiedon puute ei saa olla esteenä tarpeellisten sosiaalipalvelujen myöntämiselle. Harvinaissairaalla ja -vammaisella on oikeus lääkehoitoon. Lääkkeiden tulee olla saatavilla harvinaiselle kohtuullisin kustannuksin.

Asiantuntemusta harvinaissairaille ja vammautuineille.